REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Definicje

 

Poniższym pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1) Sprzedawca – Rafał Poznański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA „RAFCOM” Rafał Poznański w Żarkach (42-310) przy ulicy Leśnej 2, Jaworznik; (adres do korespondencji: ul. Wojewódzka 31, 40-026 Katowice), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 5771645513 , Regon: 276639030;

2) Serwis internetowy – strona internetowa po adresem naszacena.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca dokonuje sprzedaży towarów lub umożliwia zamawianie usług;

3) Umowa – umowa sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy lub umowa o świadczenie usług, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego;

4) Usługa – wszelkie usługi, na które można złożyć zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego;

5) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych, która złożyła zamówienie na usługę opisaną w serwisie internetowym;

6) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych, która złożyła zamówienie na towar opisany w serwisie internetowym;

7) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu towaru lub zamawia usługę, opisaną w serwisie internetowym;

 

 1. Postanowienia ogólne

 

2.1. Operatorem serwisu internetowego naszacena.pl jest Sprzedawca. Zamówienia na towary opisane w serwisie internetowym można składać za pośrednictwem serwisu internetowego lub telefonicznie pod nr 32 256 49 59 oraz poprzez wysłania e-maila na adres: rafcom@rafcom.eu

2.2. Warunki dokonywania zakupów w serwisie internetowym oraz składanie zamówień na usługi opisane w serwisie internetowym reguluje niniejszy Regulamin.

2.3. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów i usług zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

2.4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy towaru. Ceny usług nie zawierają kosztów dostarczenia rzeczy stanowiącej przedmiot usługi do Sprzedawcy, ani kosztów jej odesłania do Usługobiorcy. O koszcie dostawy towaru, dostarczenia rzeczy będącej przedmiotem usługi do Sprzedawcy oraz koszcie odesłania rzeczy Sprzedawca w sposób wyraźny, jasny i widoczny informuje Użytkownika przed złożeniem przez niego zamówienia.

 

 1. Zawarcie umowy

 

3.1. Wszelkie umieszczone w serwisie internetowym informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów lub usług nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.2. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu lub ofertą zawarcia umowy na wykonanie usługi, opisanej w serwisie internetowym.

3.3. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego lub Usługobiorcę oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 72 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego lub Usługobiorcę przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 12:00 najbliższego dnia roboczego.

3.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego lub Usługobiorcy podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 

4.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku, gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony ww. termin liczony jest od dnia otrzymania pierwszej rzeczy. Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcie umowy. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. m.in. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.3. Aby odstąpić od umowy, konsument powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: ul. Wojewódzka 31, 40-026 Katowice.

4.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

4.5. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących lub Usługobiorców nie będących konsumentami.

 

 1. Płatności

 

5.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

 1. a) Płatność za pobraniem,
 2. b) Płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy,
 3. c) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 4. d) Płatności elektroniczne za pomocą platformy Przelewy24
  z tym zastrzeżeniem, że płatność za usługę, nie może nastąpić według sposobu opisanego w lit. a).

5.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym lub Usługobiorcą.

5.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

 

 1. Dostawa towaru do Kupującego oraz dostarczenie rzeczy do Sprzedawcy

 

6.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego lub Usługobiorcę. W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia na towar przez Sprzedawcę.

6.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie określonym w opisie towaru umieszczonym na stronie serwisu internetowego.

6.3. Zamówiony towar lub rzecz stanowiąca przedmiot usługi dostarczane są pod adres Kupującego lub Usługobiorcy wskazany podczas składania zamówienia.

6.4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.

6.6. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem:

 1. a) przesyłki kurierskiej,
 2. b) przesyłki kurierskiej za pobraniem.

6.7. Wraz z towarem Kupującemu lub Usługobiorcy dostarczany jest dowód sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Na życzenie Kupującego lub Usługobiorcy Sprzedawca doręcza im fakturę.

6.8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

6.9. Sprzedawca, na podstawie indywidualnych ustaleń z Usługobiorcą, może zamówić na koszt Usługobiorcy dostarczenie rzeczy stanowiącej przedmiot usługi do siedziby Sprzedawcy.

6.10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie przesyłki, jeżeli dostawa rzeczy bądź towaru została wykonana sposobem nieoferowanym przez Sprzedawcę i na podstawie umowy pomiędzy Kupującym lub Usługobiorcą a podmiotem trzecim, bez udziału Sprzedawcy.

6.11. W przypadku, Kupującego lub Usługobiorcy niebędącego konsumentem, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie przesyłki.

 

 1. Sposób świadczenia usług

 

7.1. Sprzedawca posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie, aby świadczyć usługi opisane w serwisie internetowym.

7.2. Sprzedawca świadczy usługi zgodnie z opisem usług znajdującym się w serwisie internetowym, cennikiem, zamówieniem oraz niniejszym regulaminem.

7.3. Termin wykonania usługi liczy się od dnia dostarczenia rzeczy stanowiącej przedmiot usługi do siedziby Sprzedawcy. Dostarczenie rzeczy następuje na koszt Usługobiorcy, chyba że usługa obejmuje również dostarczenie rzeczy do Sprzedawcy.

7.4. Sprzedawca wykonuje usługi w terminach określonych w opisach danych usług znajdujących się w serwisie.

7.5. W przypadku, gdy usługa obejmuje przegląd bądź diagnozę rzeczy w celu wykrycia usterki, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o wykrytych usterkach rzeczy oraz o całkowitym koszcie naprawy rzeczy. W takim przypadku Sprzedawca, po diagnozie rzeczy, informuje Usługobiorcę o dostępności części zamiennych, o prognozowanym okresie oczekiwania na części zamienne i prognozowanym terminie wykonania usługi naprawy. Zlecenie dokonania naprawy Usługobiorca zamawia na podstawie odrębnego zamówienia.

7.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie danych z rzeczy przekazanej celem wykonania usługi (w tym np. kontaktów, zdjęć, oprogramowania).

7.7. Sprzedawca nie odpowiada za wady ukryte naprawianej rzeczy oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu rzeczy w zakresie nie związanym bezpośrednio lub pośrednio z zakresem usługi. Sprzedawca nie odpowiada także za skutki wcześniej zaistniałych uszkodzeń.

7.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydania nienaprawionego urządzenia ze zdemontowanymi częściami, w przypadku gdy naprawa nie została zrealizowana, a zleceniodawca nie pokrył kosztu ich montażu.

7.9. W przypadku nadania rzeczy kurierem, przesyłka powinna być starannie przygotowana do transportu celem uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, zgodnie ze stosownymi zaleceniami danej firmy kurierskiej.

7.10. Sprzedawca odsyła rzecz będącą przedmiotem usługi w opakowaniu gwarantującym ochronę rzeczy przed uszkodzeniami w trakcie transportu, zgodnie z zaleceniami wybranego przez niego dostawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu opakowania, w którym rzecz została do niego nadana.

7.11. Sprzedawca udziela 3 miesięcznej gwarancji na naprawioną rzecz lub wymienione w niej części.

 

 1. Reklamacje i wady towaru bądź usługi

 

8.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego lub Usługobiorcy za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

8.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego. W przypadku reklamacji dotyczącej usługi, Usługobiorca powinien odesłać rzecz stanowiącą przedmiot usługi wraz z opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia.

8.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.4. Koszt odesłania reklamowanego towaru lub rzeczy stanowiącej przedmiot reklamowanej usługi ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji (nie dotyczy konsumentów). Sposób odesłania rzeczy lub towaru określa Sprzedawca.

8.5. Reklamacja złożona przez konsumenta będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

8.6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

8.7. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży dla konsumenta jest towar używany Sprzedawca ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi do jednego roku, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu.

8.8. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do strony umowy nie będącej konsumentem, chyba że strony ustaliły inaczej, co zostanie utrwalone na piśmie przez Sprzedawcę. Ogranicza się całkowitą odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy w stosunku do strony umowy nie będącej konsumentem do wysokości umówionego z Usługobiorcą wynagrodzenia Sprzedawcy.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

9.1. W celu złożenia zamówienia w serwisie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.

9.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Użytkownik, Kupujący lub Usługobiorca może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: rafcom@rafcom.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 256 49 59.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827).

9.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

9.5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

9.6. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.

9.7. Za wyraźną zgodą Kupującego, Usługobiorcy lub Użytkownika Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych, handlowych oraz marketingowych.

9.8. Kupującemu, Usługobiorcy lub Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

9.9. Towar lub rzecz stanowiąca przedmiot usługi powinna być odebrana w terminie 30 dni od chwili zawiadomienia o ich gotowości do odbioru. Po tym okresie nieodebranie towaru lub rzeczy traktowane jest jako zwłoka w odbiorze. W takiej sytuacji Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty magazynowej za magazynowanie i dozorowanie w wysokości 5,00 złotych brutto za jedną dobę magazynowania.

9.10. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z osobą nie będącą konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

9.12. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.13. Regulamin obowiązuje od dnia 14-11-2015r.

 

 


FORMULARZ REKLAMCJI

…………………………………

(miejscowość i data)

……………………………………………                                                                              

(imię i nazwisko konsumenta)                                                                              

…………………………………………

…………………………………………

(adres zamieszkania)

 

FUH “RAFCOM” Rafał Poznański

                                                                                                                       ul. Wojewódzka 31, 40-026 Katowice

                                                                                                                                                        tel.: 32 256 49 59

                                                                                      email: rafcom@rafcom.eu

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następującego towaru:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data odbioru:…………………………………………………

Proszę o zwrot wpłaconej ceny na rachunek:………………………………………………………………

………………………………………

        (podpis konsumenta)


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

…………………………………

(miejscowość i data)

……………………………………………                                                                              

(imię i nazwisko konsumenta)                                                                              

…………………………………………

…………………………………………

(adres zamieszkania)

FUH “RAFCOM” Rafał Poznański

                                                                                                                       ul. Wojewódzka 31, 40-026 Katowice

                                                                                                                                                        tel.: 32 256 49 59

                                                                                      email: rafcom@rafcom.eu

Niniejszym zgłaszam reklamację następującego towaru:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zakupu:……………………………………………………

Nr zamówienia:………………………………………………..

Data wykrycia wady:…………………………………………

Opis wady i okoliczności ujawnienia wady:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oczekiwania klienta (proszę zaznaczyć):

[__] naprawa towaru

[__] wymiana na towar wolny od wad

[__] obniżenie ceny

[__] zwrot należności za wadliwy towar

Numer konta bankowego do zwrotu należności (w przypadku zwrotu towaru): 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego :………………………………………………………

 

………………………………………

(podpis konsumenta)

 


 

Link do pobrania Formularza Reklamacji

Link do pobrania Formularza Odstąpienia od Umowy

Oceń naszą stronę